دوره مشاوره کرونا

مکان : متعاقبا به اطلاع شرکت کننده گان خواهد رسید.

تاریخ : از ۲۰ مهر ۱۳۹۹ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۸ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۸

طول دوره : یک هفته

ظرفیت کل : ۱۰

روش های ثبت نام
۱ ثبت نام ۵۰٬۰۰۰ ریال

عنوانساعت شروعساعت پایان
مشاوره کرونا۰۸:۰۰ قبل‌ازظهر۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
مشاوره استرس۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
مشاوره کرونا۰۸:۰۰ قبل‌ازظهر۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
مشاوره کرونا۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۱۱:۰۰ قبل‌ازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
مشاوره کرونا۰۸:۰۰ قبل‌ازظهر۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر