نظرسنجی

نظر سنجی در خصوص خدمات دانشجویی
 • لطفا نظرات خود در خصوص خدمات دانشجویی تکمیل و ثبت نمایید.
  0
 • 1
 • استان*استان را انتخاب کنید
  2
 • نام واحد دانشگاهی*واحد دانشگاهی خود را وارد نمایید
  3
 • وضعیت سراهای دانشجویی*امتیاز بدهید
  4
 • وضعیت سلف سرویس دانشجویی*امتیاز بدهید
  5
 • وضعیت بوفه های دانشجویی*امتیاز بدهید
  6
 • وضعیت ایاب و ذهاب دانشجویی*امتیاز بدهید
  7
 • وضعیت مشاوره دانشجویی*امتیاز بدهید
  8
 • امتیاز کلی
  9
 • امتیاز کلی شما به خدمات دانشجویی*امتیاز بدهید
  10